Työpajan vaiheet

Asetusten määrittelyvaihe

Kun kaikki asetukset on tehty,  työpaja on valmis avattavaksi töiden palautusta varten. Seuraavaan vaiheeseen siirrytään lamppu-kuvakkeesta. Aktiivinen vaihe on valaistu, toisin sanoen esitetty keltaisella pohjalla.

Työpaja valmis avattavaksi

Töiden palautusvaihe

Töiden palautusvaiheessa opiskelijat palauttavat tehtävänannon mukaiset palautukset.  Töiden palautuksen tila on esitety tiivistetysti Töiden palautus  -laatikossa ja opiskelijakohtaisesti Työpajan palautteiden raportissa. 

Työpaja Töiden palautusvaihe

 

Tässä vaiheessa opettajan on jaettava palautteenantovuorot (aka vertaisarviointivuorot) seuraavaa vaihetta varten. Palautteenantovuorot voidaan jakaa vain palautetuille töille joko käsin tai vaihtoehtoisesti ne voidaan arpoa.  Käsin jakaessa palautteenantovuoroja voidaan jakaa sitä mukaa, kun palautuksia saapuu.  Arpominen kannattaa suorittaa vasta sitten, kun kaikki palautukset on saatu. 

Jaettaessa vuoroja käsin kunkin opiskelijan kohdalla nähdään Lisää vertaisarvioija ja Lisää vertaisarvion saaja- valinta. Kun työpajan asetuksiin on asetettu itsearviointi, Lisää vertaisarvioija -valikossa näkyy myös opiskelijan oma nimi.

Työpaja arviointivuoron jakaminen käsin

 

Kun arviointivuorot arvotaan, valitaan arvioijien lukumäärä työtä kohden ja onko itsearviointi käytössä.

Työpajan vertaisarviointivuorojen jakaminen arpomalla

 

Arpominen voidaan toteuttaa myös ajastetusti, kun tehtävien palautusvaihe on päättynyt. Tällöin työpajan asetuksissa tulee olla Palautusten määräaika asetettuna.  Automaattinen arpominen suoritetaan, kun siirrytään töiden palautusvaiheesta vertaisarviointivaiheeseen. 

Kun opiskelijat ovat palauttaneet työnsä ja opettaja on jakanut palautteenantovuorot käsin tai arpomalla, voidaan siirtyä vertaisarviointivaiheeseen.Vertaisarviointivaiheeseen voidaan siirtyä myös automaattisesti palautusajan päätyttyä, jos se on työpajan asetuksissa niin määritelty.

 

Työpaja_palautukset valmiina

Vertaisarviointivaihe

Vertaisarviointivaiheessa opiskelijat arvioivat toistensa töitä. Opettaja voi seurata vertaisarvioiden etenemistä Työpajan arvosanaraportista. Jokaisen osallistujan kohdalla näkyy hänen saamansa ja antamansa vertaisarviot. Opettajalla ei tässä vaiheessa ole tehtäviä.

 

Työpaja Vertaisarviointi valmis

Vertaisarvioiden arviointi -vaihe

Tässä vaiheessa lasketaan palautetun työn arvosanat sekä vertaisarvioinnin arvosanat. Työpajassa opiskelijat saavat kaksi arvosanaa: palautetun työn arvosanan ja vertaisarvionnissa onnistumisen arvosanan. Palautetun työn arvosanan asteikko on oletusarvoisesti 0–80 ja se on keskiarvo arvioijien antamista arvosanoista. 

Vertaisarvioinnin arvosanan asteikko on oletusarvoisesti 0–20  ja se kuvaa, kuinka hyvin opiskelijan arviointi on osunut arvioitavan työn saamaan lopulliseen arvosanaan.  Esimerkissä Oppilas 1 on antanut Oppilas 4:lle muista arvioijista poikeavan arvosanan ja saa tästä arvioinnista arvosanan 15. Opiskelijalle lasketaan vertaisarvioinnin arvosana jokaisesta hänen arvioimastaan työstä, lopullinen arvosana on niiden keskiarvo.

Tässä vaiheessa opettaja myös kirjoittaa koosteen työpajatyöskentelystä. Tämä kooste on yhteinen kaikille opiskelijoille.

Työpaja Vertaisarvioiden arviointi

Suljettu-vaihe

Tässä vaiheessa opiskelijat näkevät saamansa arvosanat.