Tentin kysymystyypit

Tentti- ja Oppitunti-aktiviteeteissa käytettävissä on useita erilaisia kysymystyyppejä. Tällä sivulla käsitellään Tentin kysymystyyppejä. Oppitunnin kysymystyypit ovat osittain hyvin saman tapaisia. Niiden toiminnassa on kuitenkin eroja ja niitä käsitellään eri asioina.

Kysymystyyppien järjestys

Ylläpitäjä voi määrittää, missä järjestyksessä kysymystyypit näytetään, kun Muokkaa tenttiä -sivulla valitaan Lisää > Lisää kysymys.... Järjestyksen muokkaaminen tapahtuu nuoli-ikonien avulla sivulla Asetukset > sivuston hallinta > Moduulit > Kysymystyypit > Hallitse kysymystyyppejä.

Kysymystyypin valintaikkuna

Kysymystyypit

Tenttiä varten oppimisympäristössä on monia kysymystyyppejä valmiina. Lisää on saatavissa lisäosina. Tässä esitellään lyhyesti vakioasennukseen sisältyviä tyyppejä.

Aukkotehtävät
Aukkotehtävillä voit luoda kysymyksiä, joissa osa tekstistä jätetään opiskelijan täytettäväksi. Kysymykset koostuvat tekstistä, johon on erityisellä notaatiolla merkitty kysymyksiä.

 • Kysymyksen notaation syntaksi on seuraava:
  {pistemäärä:kysymystyyppi:väärä vastausvaihtoehto#palaute vastauksesta~=
  oikea vastausvaihtoehto#palaute vastauksesta}
 • Esimerkiksi:
  Aukkotehtävät ovat esimerkiksi kielenopetuksessa usein käytetty
  {1:MULTICHOICE:kidutuskeino#Vastasit väärin~=tehtävätyyppi#Oikein meni},
  jossa tekstin sekaan voi upottaa erilaisia tehtävätyyppejä.

Tarkempia tietoja aukkotehtävien notaatiosta on Moodlen dokumentaatiosivuston kohdassa Aukkotehtävät

Essee
Esseellä voit kerätä tekstimuotoisia vastauksia. Essee on ainoa kysymystyyppi, jota ei voi arvioida automaattisesti. Opettajan on arvioitava esseet itse. Jos koko tentti muodostuu esseistä, kannattaa mieluummin käyttää Tehtävä-aktiviteetia.

Laskutehtävä
Vastaus on luku. Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin. Laskuissa käytetään muuttujia, jotka merkitään aaltosulkeilla. Muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun kysymys näytetään. Esimerkiksi kysymyksen "Mikä on sen suorakaiteen pinta-ala, jonka leveys on {l} ja korkeus on {k}?" oikea vastauskaava on {l}*{k}.

Jos et välttämättä halua käyttää satunnaisia arvoja, on yksinkertaisempaa käyttää Numeerista kysymystä.

Lyhytvastaus
Vastaukseksi vaaditaan sana tai lyhyt fraasi. Vastaus arvioidaan vertaamalla sitä vaihtoehtoisiin mallivastauksiin, joissa voi olla jokerimerkkejä " * ", jotka sallivat erilaiset mahdolliset kirjoitustavat. Esimerkiksi, jos kirjoitat oikeaksi vastaukseksi "hau*", sekä "hauki" että "hauet" hyväksytään.

Matemaattinen monivalintatehtävä
Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin voi lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Kysymystä luotaessa muuttujat merkitään aaltosulkeilla. Esimerkiksi, jos kysymys on "Mikä on sen suorakaiteen pinta-ala, jonka leveys on {l} ja korkeus on {k}?", vastaava oikea vastausvaihtoehto on {={l}*{k}}.

Monivalintatehtävä
Vastaajan on valittava yksi tai useampi valmiiksi määritellyistä vaihtoehdoista.

Numeerinen kysymys
Vastaus on luku. Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin.

Tosi/Epätosi
Tosi/Epätosi-kysymyksissä esitetään väittämiä, jotka vastaaja määrittelee todeksi tai epätodeksi.

Valitse puuttuvat sanat
Kysymyksessä on teksti, josta puuttuu sanoja. Vastaaja valitsee tyhjiin kohtiin sanan alasvetovalikon vaihtoehdoista.

Vedä kohde kuvan päälle
Tämä tyyppi on uusi ominaisuus Moodlen versiossa 3.0.
Vastaajan on vedettävä taustakuvaan määritetyille näkyville paikoille kuvia tai joitain muita kohteita.

Vedä merkki kuvan päälle
Tämä tyyppi on uusi ominaisuus Moodlen versiossa 3.0.
Vastaajan on vedettävä taustakuvan päälle kohdistimia, mutta oikeat paikat eivät ole hänelle näkyvissä. Esimerkki: kohdistimien yhteydessä on paikannimiä ja vastaajan on vedettävä kohdistimet oikeille kohdille tyhjää karttaa.

Vedä sanat tekstiin
Vastaajan on vedettävä sanoja sisältäviä laatikoita oikeille paikoille tyhjiä kohtia sisältävään tekstiin.

Yhdistämistehtävä
Vastaajan on yhdistettävä oikeat sanaparit, esimerkiksi maa ja pääkaupunki.

Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista
Tämä näyttää vastajan kannalta samalta, kuin Yhdistämistehtävä. Vastausvaihtoehdot kuitenkin valitaan satunnaisesti samassa kysymyskategoriassa olevien Lyhytvastauskysymysten vastauksista.

Yksinkertainen laskutehtävä
Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään.

Ohjeteksti
Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymystyyppi, vaan sillä voit lisätä esimerkiksi väliotsikoita ja ohjeita kysymysten väleihin.

Katso myös: